เฟสบุุ๊คโรงเรียน

กลุ่มไลน์โรงเรียน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 400 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563


แสดงความยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ดร.ชลตวรรณ  ขุมเพ็ชร

รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

งานเกษียณอายุราชการ ผอ.อรทัย ธิมาสาตร์

รุ่นน้องร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

สารสนเทศจากกลุ่มงาน

งานทะเบียน 

งานแผนงาน 

งานป้องกันสิ่งเสพติด 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

งานสภานักเรียน