เฟสบุุ๊คโรงเรียน

กลุ่มไลน์โรงเรียน

ร่วมถ่ายภาพกับท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครในงาน BMA EXPO 2023

ดร.ชลตวรรณ  ขุมเพ็ชร มอบเหรียญการแข่งขันนักกีฬา ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับกรุงเทพมหานคร


เข้าร่วมงานนิทรรศการ กรุงเทพมหานคร "การศึกษาแห่งมหานคร" 

นักเรียนเข้าร่วมการฝึกอบรมวิธีการกู้ชีพ CPR

นักเรียนฝึกซ้อมการแข่งขัน Bangkok Robotics Challenge

ดร.ชลตวรรณ  ขุมเพ็ชร ร่วมส่งนักเรียนเดินทางไปประเทศรัสเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนของกรุงเทพมหานคร

สารสนเทศจากกลุ่มงาน

งานทะเบียน 

งานแผนงาน 

งานป้องกันสิ่งเสพติด 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

งานสภานักเรียน