ภาษาไทย

วิสัยทัศน์

อนุรักษ์ภาษาไทย แก้ไขปัญหาการอ่านเขียน ผู้เรียนรักการอ่าน สื่อสารชัดเจน เน้นความเป็นไทย รู้จักใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาความรู้ เชิดชูคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรม

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวจีราภา วีระพันธุ์

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ งานสารบรรณ

นายเฉลิม โนนกลาง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ งานสารสนเทศ

นายอาชว์วิศิษฎ์ อู่ข้าวอู่น้ำ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

งานประชาสัมพันธ์

นายนิคม รัตนปรีชาชัย

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

วัดผลกลุ่มสาระ ฯ

นางนฤมล ทองร่วง

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

เหรัญญิก

โครงการ /กิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย