ช่องทางการสื่อสาร

ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องไลน์โอเพนแชท (สำคัญมากต้องอ่านและทำตาม)

1. เมื่อกดลิ้งค์หรือสแกนQR Code เข้าไปในห้องกลุ่มสาระในรายวิชาที่นักเรียนตกให้กดคำร้องขอเข้าร่วม

2. เปลี่ยนชื่อที่ใช้แสดงในกลุ่มไลน์โอเพนแชท โดยพิมพ์ชื่อจริง ตามด้วย . และตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

เช่น เฉลิม.02959 (กรณีมีความจำเป็นนักเรียนไม่มีโทรศัพท์หรือไลน์ ให้ใช้เครื่อง่ผู้ปกครอง โดยแก้ไขคำนำหน้า เป็น ผป.ชื่อนักเรียน.เลขประจำตัวนักเรียน เช่น ผป.เฉลิม.02959 )

3. เปลี่ยนรูปภาพประจำตัวให้เป็นรูปภาพนักเรียนที่มีใบหน้าชัดเจน เพื่อให้ครูได้ตรวจสอบนักเรียนได้อย่างถูกต้อง

4.ให้เลือกเข้าห้อง แก้ไขผลการเรียนตามระดับชั้นที่นักเรียนตก เช่น ตกวิชาภาษาไทย ม.3 ก็เข้าห้อง แก้ภาษาไทย ม. 3

5. เมื่อเข้าไปแล้ว ให้นักเรียน แนะนำตัวเอง ให้ครบถ้วน ชื่อ - สกุล ชั้น/ห้อง เลขที่

นักเรียนสามารถสแกนหรือกดที่ลิ้งค์จากภาพ

ข้อมูล ณ 10 เมษายน 2563 จากงานวัดผล ฝ่ายวิชาการ

กรณีติด มผ ชมรม ให้นักเรียนเข้าห้องหลักที่คุณครูผู้สอนตามกลุ่มสาระ แล้วรายงานตัวพร้อมระบุชื่อชมรมที่ติด ครูผู้สอน