เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ได้รับความเมตตาจาก พระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอมรคิรี เจ้าคณะเขตทวีวัฒนา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ท่านสุไหง แสวงสุข ประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อจัดหาทุนทรัพย์จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งในการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากชุมชน ผู้ปกครอง พ่อค้าประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่่าในครั้งนี้ ในนามผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาสขอกราบขอบพระคุณอนุโมทนากุศลผลบุญที่ทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าในปีนี้ด้วยความซาบซึ้งใจ