วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ได้จัดกิจกรรม "รวมใจมัธยมปุรณาวาสครั้งที่ ๖" ขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้พัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่า ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และแสดงศักยภาพความสามารถของนักเรียนพร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสู่สาธารณชน ในปีนี้โอกาสที่โรงเรียนมัธยมปุรณาวาสได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษารางวัลชมเชย โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ซึ่งได้รับเกียรติจาก อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตทวีวัฒนา ท่านเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็นประธานในพิธี การจัดงานในปีนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ทำให้กิจกรรมในงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ