วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีท่านยงวุธ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแสดงดนตรี การจับสลากของขวัญ ของรางวัลต่าง ๆ และการออกร้านอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงเด็ก ๆ ตลอดงาน วึ่งได้รับความร่วมมือความอนุเคราะห์จาก คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ นำของขวัญและอาหารมาให้เด็ก ๆ ในปีนี้