มปณ.นิทรรศ60

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ มปณ.นิทรรศ60 "เปิดประตูการเรียนรู้ สู่ความเป็นไทย ก้าวไกล Thailand `4.0" ขึ้น โดยมีท่านยงวุฒิ ทองอยู่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ประธานชุมชน มาร่วมพิธีเปิดด้วยความอบอุ่น ในปีนี้มีการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 11 กิจกรรม มีโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก