วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่จบการศึกษาภาคบังคับ และสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการเขมสุภางค์ สุขประกอบ เป็นประธานในพิธี และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน ซึ่งมีคณะครูผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับนักเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน