ระบบแก้ไขผลการเรียน o ร มส มผ

ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

คำชี้แจง

โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว แก้ไขผลการเรียน ๐ ร มส และ มผ โดยเปิดช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้ตามปกติ เพื่อให้นักเรียนได้สอบผ่านมีรายชื่อในการเลื่อนชั้นในปีการศึกษา ๒๕๖๓และให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖ จบหลักสูตรการศึกษาได้ตามเวลาที่กำหนด

โรงเรียนจึงเปิดช่องทางให้นักเรียนได้ยื่นคำร้อง ขอส่งงาน สอบซ่อม ในการแก้ ๐ ร มส มผ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นี้ ผ่านช่องทางไลน์โอเพนแชทของกลุ่มสาระการเรียนรู้